Termeni și condiții platformă Programări Online

Actualizat: 07/12/2020

1. Acceptare termeni și condiții de utilizare

Prin accesarea şi utilizarea Platformei Programări Online confirmaţi că sunteți de acord să respectați Termenii şi condițiile prezentate în cele ce urmează (denumite în continuare „Termeni și Condiții de Utilizare”). Recomandăm citirea cu atenție a tuturor informațiilor furnizate.

Acceptarea prezentului document reprezintă acordul Dumneavoastră de voință, liber exprimat și în deplină cunoștință de cauză cu privire la condițiile privind utilizarea acestuia și a tuturor informațiilor disponibile pe Platforma Programări Online. Dacă nu sunteţi de acord cu Termenii şi Condiţiile de utilizare, nu folosiţi această Platformă.

Accesul la Platforma Programări Online, precum și toate informațiile prezentate sunt puse la dispoziţie cu titlu gratuit, în condiții de securitate și confidențialitate, sub condiţia acceptării, fără nicio rezervă, de către Dumneavoastră, a prevederilor prezentului document în integralitatea sa.

Utilizarea Platformei Programări Online reprezintă acceptul Dumneavoastră expres în legătură cu Termenii şi Condiţiile de Utilizare din prezentul document precum sunt ele prezentate în integralitatea lor, precum și cu orice modificare ce ar putea fi adusă acestora în viitor, fără a exista în acest sens o notificare prealabilă.

Neacceptarea Termenilor şi a Condiţiilor de Utilizare stipulate în prezentul document, atrage imposibilitatea utilizării de către Dumneavoastră a Platformei Programări Online precum şi a tuturor serviciilor oferite prin intermediul acesteia.

Pentru actualizarea și respectarea tuturor reglementărilor legale în vigoare menționăm faptul că Termenii și Condițiile de Utilizare pot fi modificate oricând, în mod unilateral de către BIOCLINICA, fără nici o notificare prealabilă. Aceste modificări vor dobândi caracter obligatoriu și vor avea aplicabilitate și efect imediat pentru toți utilizatorii care vor accesa Platforma Programări Online.

2. Accesare platformă programări online

Toate datele și informaţiile introduse de Dumneavoastră în Platforma Programări Online pot fi accesate numai de către personalul BIOCLINICA, precum și de Dumneavoastră (pe baza adresei de e-mail şi a link-ului de confirmare primit).

Pentru siguranța folosirii Platformei cât și pentru îmbunătățirea serviciilor oferite prin Platforma Programări Online, BIOCLINICA va putea efectua modificări ale Termenilor și Condițiilor de Utilizare, fără a fi nevoie de o notificare prealabilă.

Utilizatorul poate avea acces la Platforma Programări Online 24h/zi, 7 zile/săptămână, cu excepţia perioadelor în care se efectuează actualizările și modificările necesare, iar folosirea este restricţionată sau suspendată din motive tehnice.

Este interzisă copierea, publicarea şi distribuirea informaţiilor prezentate pe Platforma Programări Online pentru alte scopuri decât cele având ca scop informarea utilizatorului privind rezultatul investigațiilor medicale. Orice distribuire a informaţiei de pe Platforma Programări Online de către dumneavoastră sau de către un terț se face exclusiv pe răspunderea dumneavoastră.

3. Despre platforma Programări Online

Știm cu toții cât de important este timpul pentru fiecare dintre noi și de aceea ne-am gândit să venim în ajutorul Dumneavoastră şi să vă oferim o soluţie online unde să aveți acces la o programare referitoare la recoltarea de analize medicale în cadrul BIOCLINICA, oricând şi oriunde.

Pentru acces pe platforma de programări online, este sufficient să accesați pagina noastră de web, secțiunea Programări Online.

3.1. Efectuarea Programării online

Programările online pentru efectuarea oricăruia dintre Teste se fac utilizând formatul de pe site-ul BIOCLINICA parcurgându-se următorii pași:

 • Selectarea locației – din lista centrelor disponibile. Analizele medicale pot fi efectuate doar în locațiile în care acesteaa sunt disponibile la momentul efectuării Programării online;
 • Selectarea datei – din calendarul afișat după selectarea locației. În cazul în care anumite date nu se pot selecta din calendar, acest lucru se datorează faptului că nu există disponibilitate pentru programare în centrul selectat, în perioada respectivă;
 • Selectarea intervalului disponibil pentru programarea online – din calendarul afișat după selectarea locației;
 • Completarea datelor de contact pentru confirmarea programării online: nume, prenume, adresă de e-mail, telefon, aparținând persoanei care va beneficia de oricare dintre teste;
 • Salvarea programării online.

Procesul de efectuare a unei programări online se va finaliza cu transmiterea unui e-mail de confirmare a programării online, care vi se va comunica la adresa de e-mail indicată în formularul completat odată cu efectuarea acesteia.

Pentru o bună desfășurare a comunicării privind programarea online în vederea efectuării de analize medicale, vă rugăm să furnizați date de contact valide, complete, corecte și/ sau actuale. În lipsa comunicării unor date valide, complete, corecte și/ sau actuale, BIOCLINICA nu va fi în niciun fel răspunzătoare pentru imposibilitatea comunicării oricăror informații actualizate (dar fără a se limita la acestea) cu privire la condițiile Programării online.

Tipuri de comunicări transmise de către BIOCLINICA:

 • E-mail de confirmare a programării online: se transmite către adresa de e-mail furnizată în momentul completării formularului de programări și conține informații despre: data, intervalul orar, locația, alese pentru recoltarea probelor biologice necesare pentru efectuarea testării. Totodată, în acest e-mail se regăsește și link-ul de anulare a programării online, pe care vă rugăm să îl accesați, cu minimum 24 de ore înainte de data și ora programării online, în cazul în care doriți să anulați programarea online;
 • E-mail de confirmare a anulării programării online: se transmite pe aceeași adresă de e-mail furnizată în momentul completării formularului de programări, după finalizarea procesului de anulare a programării online;
 • E-mail cu privire la anularea programării online (de către BIOCLINICA): se transmite pe aceeași adresă de e-mail furnizată în momentul completării formularului de programări, în cazul în care BIOCLINICA anulează programarea online în conformitate cu aceste Termeni și condiții;
 • E-mail cu privire la orice modificări/informații relevante cu privire la realizarea testării, modificări ale datelor programării online, ale prezentelor termeni și condiții, etc.

O programare online este valabilă pentru o singură persoană.

Neprezentarea la locația, data și ora stabilite pentru recoltarea analizelor medicale are ca efect pierderea dreptului de a solicita efectuarea acestuia în condițiile menționate în programarea online, o nouă programare online putând fi efectuată doar cu reluarea procesului descris mai sus.

3.2. Anularea programării online de către solicitant

Solicitantul are dreptul de a renunța la programarea online, putând să o anuleze în condițiile stabilite în aceste Termeni și condiții. Anularea programării de către Solicitant se poate face cu cel puțin 24 de ore înainte de data și ora Programării online, prin accesarea link-ului de anulare a programării online disponibil în e-mail-ul transmis pentru confirmarea acesteia.

Solicitantul înțelege și este de acord că anularea programării online duce la pierderea dreptului de a se prezenta la data, ora și în locația stabilite prin programarea online, în vederea recoltării probelor biologice necesare pentru realizarea testării, iar o nouă programare online va putea fi efectuată cu reluarea procesului descris la punctul 3.1. de mai sus.

3.3. Anularea programării online de către BIOCLINICA

În cazul în care, între momentul confirmării programării online și data efectivă, stabilită conform programării online, pentru realizarea recoltării, intervin circumstanțe de natură să ducă la imposibilitatea efectuării recoltării de către BIOCLINICA (astfel cum sunt acestea indicate exemplificativ la pct. 3.7 de mai jos), BIOCLINICA va anula programarea online și va comunica Solicitantului un e-mail în acest sens.

Solicitantul recunoaște în mod expres și irevocabil dreptul BIOCLINICA de a anula programarea online efectuată de către Solicitant în condițiile în care, din motive obiective (precum cele enumerate nelimitativ la pct. 3.7. de mai jos sau în cadrul acestor Termeni și condiții), se va afla în imposibilitatea de a da curs programării online. Totodată, Solicitantul renunță în mod expres și irevocabil la orice acțiuni împotriva BIOCLINICA cu privire la anularea programării online. Anularea programării online de către BIOCLINICA se va face în condițiile stabilite prin prezentele Termeni și condiții.

3.4. Prevederi speciale

 • în baza programării online se permite accesul cu prioritate la recoltarea de analize medicale, la data și ora programării;
 • excepție la accesul cu prioritate se poate face doar în cazul copiiilor până la vârsta de 7 ani, a persoanelor cu dizabilizăți și a femeilor însărcinate.
 • programările online nu se pot efectua pentru biletele de trimitere decontate CNAS, conform normelor de Aplicare a Contractului Cadru cu CNAS.

3.5. Condiții de recoltare

Condițiile specifice de recoltare privitor la fiecare dintre analize, se găsesc în secțiunea Analize.

3.6. Eliberarea rezultatelor

Termenul de eliberare a rezultatelor este specificat pentru fiecare analiză în parte în cadrul secțiunea Analize. Rezultatele pot fi accesate online, prin platforma Contul meu.

BIOCLINICA își rezervă dreptul ca, ulterior programării online și transmiterii e-mail-ului de confirmare a acesteia, inclusiv după efectuarea prelevării probelor biologice, să modifice termenul de eliberare a rezultatelor în funcție de circumstanțele care pot interveni ulterior efectuării programării online și/sau momentului recoltării probelor biologice necesare pentru efectuarea testului solicitat (precum cele enumerate exemplificativ la punctul 3.7 din prezentele Termeni și condiții).

Solicitantul cunoaște și acceptă în mod expres și irevocabil dreptul BIOCLINICA de a modifica termenul de eliberare a rezultatelor în conformitate cu prevederile acestor Termeni și condiții și renunță la orice acțiuni împotriva BIOCLINICA cu privire la modificarea termenului de eliberare a rezultatului.

3.7. Limitarea răspunderii

3.7.1. Solicitantul cunoaște și acceptă în mod expres și irevocabil că BIOCLINICA nu este în niciun fel responsabilă de toate și oricare dintre daunele directe și/ sau indirecte care ar putea fi determinate de/ ar fi în legătură cu, dar fără a se limita la: (i) realizarea testării, (ii) prelungirea unor termeni, inclusiv a celor de eliberare a rezultatelor, (iii) modificări de program de lucru (în centre de recoltare și/ sau în laboratoare), (iv) pierderea unor termeni stabilite în relația cu terțe persoane, (v) suspendarea și/ sau încetarea testării, indiferent de data la care aceasta intervine, (vi) stres emoțional, (vii) imposibilitatea realizării testării astfel cum a fost programată determinată de, dar fără a se limita la: (a) stabilirea unor ordine de prioritate impuse de autorități interne și/ sau internaționale (b) imposibilitatea obținerii și/ sau achiziționării și/ sau întârzieri ale furnizorilor în livrarea de materii prime/ materiale/ produse/ echipamente, etc. necesare efectuării testării, (c) defectarea echipamentelor tehnice (d) lipsa/ pierderea/ indisponibilizarea personalului calificat/ echipamentelor necesare pentru efectuarea testării, (e) orice interdicții/ limitări/ restricții impuse de autorități interne și/ sau internaționale, etc.; (viii) închiderea definitivă/ temporară a activității în locația unde este stabilită Programarea și/ sau în laboratoarele BIOCLINICA; (ix) întreruperea alimentării cu utilități a laboratoarelor BIOCLINICA; (x) impunerea unor proceduri de igienizare, dezinfecție; (xi) lipsa funcționării conexiunii la internet sau lipsă telefon; (xii) virușii informatici; (xiii) accesul neautorizat în sistemele BIOCLINICA; (xiv) erorile de operare; (xv) grevă etc.

3.7.2. Solicitantul cunoaște și acceptă în mod expres și irevocabil că este singurul responsabil de furnizarea datelor valide complete, corecte și/ sau actuale, necesare efectuării Programării online, iar în cazul încălcării obligațiilor asumate în acest sens, BIOCLINICA este exonerată de orice fel de răspundere cu privire la, dar fără a se limita la: (i) imposibilitatea informării Solicitantului cu privire la anularea Programării online, (ii) modificarea acestor Termeni și condiții și imposibilitatea informării Solicitantului cu privire la aceasta, etc.

3.7.3. Solicitantul cunoaște și acceptă în mod expres și irevocabil următoarele: (i) cazul fortuit exonerează BIOCLINICA de orice fel de răspundere. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către partea care este împiedicată să-şi îndeplinească total sau parţial obligaţiile din cauza producerii unui asemenea eveniment; (ii) forța majoră exonerează BIOCLINICA de orice fel de răspundere privind funcționarea serviciilor și îndeplinirea obligațiilor contractuale. Forța majoră este un eveniment mai presus de controlul BIOCLINICA, care nu se datorează greșelii sau vinei acesteia, care nu putea fi prevăzut la momentul efectuării Programării online și care face imposibilă îndeplinirea obligațiilor de către BIOCLINICA; sunt considerate asemenea evenimente, dar fără a se limita la acestea: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, epidemii, pandemii, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, etc.

3.7.4. BIOCLINICA, partenerii sau utilizatorii săi nu pot fi făcuți responsabili pentru nicio întârziere sau eroare în executarea obligațiilor contractuale sau în conținutul furnizat pe platforma Programări Online, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voința BIOCLINICA.

3.8. Proprietate intelectuală

Conținutul Platformei Programări Online este protejat de legile dreptului de autor. Toate drepturile sunt rezervate BIOCLINICA. Toate materialele (incluzând, fără limitări, toate articolele, textele, imaginile, logo-urile și design-ul) conținute în această platformă sunt protejate de legile dreptului de autor și nu pot fi reproduse, distribuite, transmise sau publicate fără acordul scris al laboratoarelor BIOCLINICA. Este interzisă modificarea conținutului acestor pagini, precum și copierea, distribuirea, transmiterea, publicarea, reproducerea, realizarea de creații derivate din orice informație sau serviciu obținut de pe sau prin intermediul platformei.

Utilizatorii pot folosi conținutul site-ului doar pentru uz personal și niciuna dintre acțiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obținerii acordului nostru prealabil scris:

 • Îndepărtarea sau alterarea conținutului sau a însemnelor care identifică dreptul de autor al titularului asupra conținutului;
 • Reproducerea sau stocarea conținutului, precum și trimiterea acestui conținut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informației, dacă scopul acestei activități este unul comercial.
 • Orice acțiune sau încercare de natură să încalce prevederile de mai sus ne vor legitima să facem uz de dreptul de a ne adresa instanțelor de judecată legal competente pentru sancționarea unei asemenea fapte.

4. Securitatea informațiilor

Sunteți răspunzători în ceea ce priveşte păstrarea confidenţialităţii asupra adresei dumneavoastră de e-mail și a datelor introduse de către Dumneavoastră, indiferent dacă divulgarea a fost intenţionată, din neglijenţă sau din imprudenţă. Datele referitoare la persoana care se programează sunt prelucrate de către Bioclinica în conformitate cu Politica noastră de protecție datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează direct de către BIOCLINICA, precum și prin împuterniciți, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016, a Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 679/2016, precum și orice altă legislație secundară adoptată ulterior și a Legii din domeniul sănătății în vigoare, în scopul efectuării investigațiilor medicale, prin mijloace manuale/automatizate, cu respectarea cerințelor de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal. Datele personale sunt dezvăluite numai persoanelor autorizate, în condiții stabilite prin proceduri tehnice și organizatorice adecvate pentru păstrarea confidențialității datelor personale, de protejare împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, dezvăluirii sau accesului neautorizat, conform legii. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție, de opoziție, de portabilitate a datelor și de ștergere a acestora, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă. Mai multe detalii puteți găsi în Politica noastră de protecție a datelor cu caracter personal.

În conformitate cu prevederile art. 32 al Regulamentului UE 679/2016 privind securitatea prelucrării, pentru respectarea măsurilor tehnice și organizatorii adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător, datele cu caracter personal sunt criptate. Rezultatele investigațiilor medicale vor fi stocate pe o perioadă de 2 ani de zile după care acestea sunt șterse.

BIOCLINICA nu poate controla şi nu oferă niciun fel de sugestii, garanții sau condiții privind securitatea sau conținutul informațiilor externe ce trec de la rețeaua Utilizatorului prin Internet în vederea accesării şi utilizării Platformei Programări Online. Serviciile sunt disponibile prin intermediul Internetului – reţea ce nu este sub controlul direct sau indirect al BIOCLINICA.

BIOCLINICA va face tot ce este rezonabil posibil şi va depune toate eforturile pentru a menține securitatea informațiilor şi va lua măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării securităţii datelor, însă nu poate garanta că informația pe care utilizatorul o primește sau o trimite folosind serviciile prin intermediul Internetului va fi permanent în siguranță. Astfel, BIOCLINICA recomandă să verificaţi în permanenţă politicile de securitate ale browser-ului folosit de dumneavoastră, precum şi terminalul utilizat pentru accesarea serviciului, astfel încât acesta să aibă instalat un software împotriva viruşilor de orice tip sau a oricăror atacuri externe de tip cracking sau hacking.

Vă atenţionăm asupra faptului că sunteți în integralitate răspunzători în situaţia în care utilizarea contului dumneavoastră se face de către un terț, indiferent dacă există sau nu acordul dumneavoastră pentru această utilizare. Sunteți obligați să informați administratorul Platformei Programări Online, ori de câte ori constataţi că a apărut o utilizare neautorizată a contului dumneavoastră. BIOCLINICA nu va avea nicio responsabilitate pentru niciun fel de pagubă cauzată dumneavoastră sau unui terț ca urmare a nerespectării acestei prevederi de către dumneavoastră.

Utilizatorii care afectează securitatea sistemelor sau rețelelor sau care atentează la integritatea acestora vor suporta consecinţele (penale sau civile) stabilite de normele legale aplicabile.

În calitate de proprietar al Platformei Programări Online, BIOCLINICA a luat toate măsurile de siguranţă rezonabile astfel încât informaţiile prezentate să rămână confidenţiale. BIOCLINICA are dreptul să suspende sau să sisteze accesul utilizatorului la acest serviciu în cazul în care utilizatorul cauzează daune societății BIOCLINICA, altor utilizatori şi/sau persoanelor terţe prin folosirea serviciului dat, şi/sau în cazul în care utilizatorul încalcă respectarea cerințelor prezentate în “Termeni și Condiții” şi/sau nu respectă prevederile legislaţiei în vigoare. În cazul unui atac cibernetic, BIOCLINICA nu îşi asumă răspunderea pentru securitatea informaţiilor.

5. Responsabilitățile utilizatorilor

Prin acceptarea “Termenilor şi Condiţiilor de Utilizare” aţi luat la cunoştinţă şi sunteţi în totalitate de acord că BIOCLINICA nu este şi nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale ce ar putea rezulta din:

 • orice prejudiciu direct sau indirect, inclusiv, fără limitare, directe sau indirecte, prejudicii speciale, incidentale, pierderi sau cheltuieli apărute în legătură cu serviciul sau utilizarea acestuia sau incapacitatea de a folosi serviciul de către orice parte, sau în legătură cu orice defecţiune sau eroare, întrerupere, întârziere în operare sau transmitere, viruși sau defecțiune a sistemului, sau orice daune cauzate din cauza imposibilităţii utilizatorului de a utiliza sau de a folosi acest serviciu drept urmare a unor erori, întreruperi, întârzieri în timpul lucrului sau în transferul de date, ştergerea fişierelor;
 • orice acţiuni săvârșite de terţe persoane sau declarații necorespunzătoare în legătură cu serviciile Platformei Programări Online;
 • orice alte modificări privind siguranța tuturor informațiilor și îmbunătățirea serviciilor prin Platforma Programări Online.

6. Drepturile persoanelor vizate

Conform Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, vă informăm că aveţi dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor (în sensul rectificării şi/sau actualizării), dreptul asupra portabilității datelor și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiţiei în cazul în care vă consideraţi prejudiciaţi într-un drept al dumneavoastră. De asemenea, vă reamintim că aveţi dreptul să vă opuneţi în orice moment şi cu titlu gratuit oricărei prelucrări a datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea acestor date printr-o cerere în scris. Mai multe detalii puteți găsi în Politica noastră de protecție a datelor cu caracter personal.

Prin accesarea contului dumneavoastră pe platforma Programări Online, sunteţi de acord cu faptul că BIOCLINICA are dreptul să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal ce sunt furnizate de dumneavoastră către BIOCLINICA în vederea utilizării de către dumneavoastră a serviciilor medicale furnizate de BIOCLINICA.

Platforma Programări Online folosește cookie-uri, care sunt fișiere de mici dimensiuni, în general alcătuite din litere și cifre, care vor fi stocate pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-urile sunt complet “pasive” (nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu pot accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului). Platforma poate folosi cookie-uri pentru a măsura activitatea şi traficul de pe site cu scopul de a îmbunătăţi experienţa utilizatorului.

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale pot fi colectate prin utilizarea Cookie-urilor doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator.

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în site, ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs., evidențiate prin comportamentul de navigare.

Prin folosirea platformei Programări Online, sunteţi de acord cu utilizarea cookie-urilor de către acesta, însă aveți posibilitatea schimbării setărilor browser-ului dumneavoastră în sensul blocării acestora după cum aveți posibilitatea ștergerii „cookie” -urilor existente în calculatorul dumneavoastră. Prin accesarea și acceptarea prezentului document „Termeni şi Condiţii de Utilizare”, utilizatorii îşi asumă în totalitate eventualele riscuri. Mai multe detalii puteți găsi în Politica privind Cookies, unde aveți și opțiunea de a vă modifica opțiunile privind cookie-urile folosite.

8. Limitarea responsabilității

BIOCLINICA nu va fi responsabilă pentru daune aduse calculatorului dumneavoastră sau viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării platformei Programări Online sau pentru descărcarea de către dumneavoastră a vreunui conținut, informație, sau pentru orice prejudiciu, pierdere, revendicare, daună sau orice daune speciale, punitive, indirecte, incidente care decurg din utilizarea platformei Programări Online.

BIOCLINICA va depune toate diligențele şi eforturile rezonabile pentru ca platforma Programări Online să funcţioneze la parametrii maximi pentru a vă transmite toate datele şi informaţiile actualizate. Totuși, BIOCLINICA nu garantează că platforma nu poate să conțină erori sau că funcţionează permanent la parametrii maximi, astfel că nu va fi legal responsabilă pentru vreo inadvertenţă sau informaţie eronată prezentată în platforma Programări Online, însă va întreprinde toate acțiunile necesare pentru remedierea cu celeritate a oricăror eventuale erori.

BIOCLINICA nu va fi responsabilă pentru daune pretinse sau reale ca urmare a descărcării și folosirii de către dumneavoastră de programe fără licență și afectarea sistemului de operare prin virusarea acestuia.

9. Generalități

În situația în care vreo prevedere din acest document este anulată sau declarată nulă de către o instanţă judecătorească, nulitatea unei asemenea prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi care vor rămâne în continuare pe deplin aplicabile, fiind conforme cu reglementările legale în vigoare.

Termenii și Condițiile de Utilizare constituie unicul acord care se încheie între dumneavoastră şi BIOCLINICA cu privire la utilizarea platformei Programări Online și a tuturor informațiilor disponibile pe aceasta, prevalând oricărui acord anterior în această privință. Condiţiile prezentului document pot fi modificate oricând de către BIOCLINICA, fără notificarea sau acceptul dumneavoastră prealabil.

10. Dispoziții finale

BIOCLINICA își rezervă dreptul de a modifica și actualiza prezentul document la anumite intervale de timp fără a anunța personal fiecare Utilizator şi fără a fi necesar un acord expres al Utilizatorilor în acest sens. Modificările vor fi considerate ca fiind acceptate de către Utilizator dacă acesta continuă să folosească platforma.

BIOCLINICA recomandă să verificaţi în permanenţă informațiile furnizate prin intermediul platformei Programări Online pentru a fi la curent cu orice modificare a Termenilor şi Condițiilor de Utilizare cuprinse în prezentul document și să ne semnalați dacă intervin modificări care nu corespund convingerilor dvs., în caz contrar considerându-se că ați acceptat tacit Termenii și condițiile de utilizare ale platformei și/sau orice prelucrare de date cu caracter personal. În situația în care legea impune, în contextul acestor modificări, primirea consimțământului expres, specific și ne-echivoc cu privire la colectarea și prelucrarea anumitor categorii de date personale, vă vom solicita acest consimțământ în condițiile legii.

BIOCLINICA nu îşi asumă răspunderea pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilor prevăzute în prezentul document ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând, dar fără a se limita la evenimente fortuite, condiții meteorologice nefavorabile, acțiunea sau inacțiunea guvernului, a altor rețele, a unor terţi sau a unor autorități competente pentru care BIOCLINICA nu este responsabilă.

Aceasta aplicatie platformă poate fi accesată de oriunde de pe teritoriul României şi în afara acestuia (în alte state), în măsura în care condițiile tehnice o permit. BIOCLINICA nu garantează în niciun fel că, prin conținutul său, această platformă respectă legislaţia aplicabilă în alte țări din afara României (inclusiv referitoare la proprietatea intelectuală).

A. Jurisdicție/legislația aplicabilă

Prevederile acestui document "Termeni și condiții de Utilizare" precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce sunt guvernate și interpretate în concordanță cu legile din România, iar orice dispută născută în legătură cu prevederile de mai sus va fi soluționată pe cale amiabilă prin înțelegere între cele două părți. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se vor aplica prevederile legale românești din acest domeniu, iar soluționarea conflictelor este de competența instanțelor românești.

B. Nerespecatrea prevederilor

Utilizatorii vor despăgubi BIOCLINICA pentru orice prejudiciu cauzat - în caz de nerespectare/încălcare a prevederilor prezentului document intitulat "Termeni și Condiții de Utilizare".

Prin acceptarea acestor ”Termeni și Condiții De Utilizare”, Utilizatorul declară că a citit, a înțeles în totalitate și este de acord cu Termenii și condițiile de utilizare ale platformei Programări Online.

Articole și noutăți

 • Astenia de primăvară: ce este, de ce apare și cum se gestionează

  Astenia de primăvară: ce este, de ce apare și cum se gestionează

  Primăvara aduce multă vitalitate în natură. La o primă vedere, este anotimpul în care ar trebui să fim plini de energie și gata să petrecem mai mult timp afară. Cu toate acestea, pentru anumite persoane, trecerea la temperaturi mai calde și zile mai lungi poate aduce cu sine și o senzație de letargi...
 • Bronșita: tipuri, simptome, diagnostic și tratament

  Bronșita: tipuri, simptome, diagnostic și tratament

  Bronșita este o afecțiune respiratorie comună ce inflamează tuburile bronșice și se manifestă prin tuse productivă. Aceasta afectează anual milioane de oameni și, deși de cele mai multe ori are forme ușoare, se poate transforma și într-o condiție serioasă care necesită atenție medicală. În funcție d...
 • Alergiile: cauze, manifestări, ce simptome au, testare și cum le tratezi

  Alergiile: cauze, manifestări, ce simptome au, testare și cum le tratezi

  Alergiile sunt reacții exagerate ale organismului, ca urmare a intrării în contact cu anumite substanțe din mediul înconjurător. Sistemul imunitar al persoanelor predispuse la alergii tratează aceste substanțe ca fiind străine, astfel că acționează împotriva lor și declanșează un răspuns imun. Acest...
 • Exsudatul faringian - metoda standard de diagnostic pentru faringita streptococică

  Exsudatul faringian - metoda standard de diagnostic pentru faringita streptococică

  Un procent de 70% dintre infecţiile faringiene sunt de etiologie (origine) virală, virusurile implicate fiind rhinovirusurile (în special la adulţi), adenovirusurile, virusul Herpes simplex 1, virusurile Coxsackie A (mai ales la copii), virusurile gripale și paragripale.

  Faringitele bacteriene sunt...
 • Pregătirea copiilor pentru analizele medicale de laborator

  Pregătirea copiilor pentru analizele medicale de laborator

  Pregătirea unui copil pentru analizele medicale de laborator poate fi o adevărată provocare. De la metodele de convingere a acestuia să coopereze și până la controlul nutriției copilului cu 24 ore înainte de recoltare, părinții trebuie să fie vigilenți și informați asupra detaliilor de care să țină ...
 • Cardiopatia ischemică: factori de risc, diagnostic, tratament

  Cardiopatia ischemică: factori de risc, diagnostic, tratament

  Cardiopatia ischemică este una dintre cele mai răspândite forme de cardiopatii, fiind definită de problemele mușchiului inimii, miocardul. În cardiopatia ischemică, inima are dificultăți în pomparea sângelui, deoarece principala „pompă” a inimii, ventriculul stâng, este mărit, dilatat sau slăbit. Bo...
 • Varicela: Cauze, simptome, trasmitere, tratament si prevenire

  Varicela: Cauze, simptome, trasmitere, tratament si prevenire

  Varicela, cunoscută popular sub denumirea de „vărsat de vânt”, este una dintre cele mai frecvente boli ale copilăriei, fiind cauzată de același virus care provoacă apariția Zonei Zoster. Varicela este o boala contagioasă, care necesită tratament corespunzător și care poate fi prevenită, astfel înc...
 • Totul despre oreion: diagnostic, tratament, complicatii

  Totul despre oreion: diagnostic, tratament, complicatii

  Oreionul sau parotida epidermică este o boală contagioasă, manifestată frecvent prin mărirea glandelor salivare parotide, aflate în apropierea urechilor. Afectează mai ales copiii cu vârsta cuprinsă între 10 și 19 ani, însă poate apărea și la adulți; în cazuri rare, afectează și copiii de 1-2 ani....
Vezi toate articolele

Întrebări frecvente

 • Care este diferența dintre un laborator Bioclinica și un centru de recoltare Bioclinica?

 • În cât timp se eliberează buletinele de rezultate pentru analize?

 • Pot ridica un buletin de analize care nu este al meu?